Thursday, March 21, 2019

Warning: Division by zero in /home/apkikobf/public_html/2serayu/plugins/content/rsmediagallery/rsmediagallery.php on line 214

Warning: Division by zero in /home/apkikobf/public_html/2serayu/plugins/content/rsmediagallery/rsmediagallery.php on line 214

Warning: Division by zero in /home/apkikobf/public_html/2serayu/plugins/content/rsmediagallery/rsmediagallery.php on line 214

Warning: Division by zero in /home/apkikobf/public_html/2serayu/plugins/content/rsmediagallery/rsmediagallery.php on line 214

Warning: Division by zero in /home/apkikobf/public_html/2serayu/plugins/content/rsmediagallery/rsmediagallery.php on line 214

Warning: Division by zero in /home/apkikobf/public_html/2serayu/plugins/content/rsmediagallery/rsmediagallery.php on line 214

Warning: Division by zero in /home/apkikobf/public_html/2serayu/plugins/content/rsmediagallery/rsmediagallery.php on line 214

Warning: Division by zero in /home/apkikobf/public_html/2serayu/plugins/content/rsmediagallery/rsmediagallery.php on line 214

Warning: Division by zero in /home/apkikobf/public_html/2serayu/plugins/content/rsmediagallery/rsmediagallery.php on line 214

Warning: Division by zero in /home/apkikobf/public_html/2serayu/plugins/content/rsmediagallery/rsmediagallery.php on line 214

Warning: Division by zero in /home/apkikobf/public_html/2serayu/plugins/content/rsmediagallery/rsmediagallery.php on line 214

Warning: Division by zero in /home/apkikobf/public_html/2serayu/plugins/content/rsmediagallery/rsmediagallery.php on line 214

Warning: Division by zero in /home/apkikobf/public_html/2serayu/plugins/content/rsmediagallery/rsmediagallery.php on line 214

Warning: Division by zero in /home/apkikobf/public_html/2serayu/plugins/content/rsmediagallery/rsmediagallery.php on line 214

Warning: Division by zero in /home/apkikobf/public_html/2serayu/plugins/content/rsmediagallery/rsmediagallery.php on line 214

Warning: Division by zero in /home/apkikobf/public_html/2serayu/plugins/content/rsmediagallery/rsmediagallery.php on line 214

Warning: Division by zero in /home/apkikobf/public_html/2serayu/plugins/content/rsmediagallery/rsmediagallery.php on line 214

Warning: Division by zero in /home/apkikobf/public_html/2serayu/plugins/content/rsmediagallery/rsmediagallery.php on line 214

Warning: Division by zero in /home/apkikobf/public_html/2serayu/plugins/content/rsmediagallery/rsmediagallery.php on line 214

Warning: Division by zero in /home/apkikobf/public_html/2serayu/plugins/content/rsmediagallery/rsmediagallery.php on line 214

Warning: Division by zero in /home/apkikobf/public_html/2serayu/plugins/content/rsmediagallery/rsmediagallery.php on line 214

Warning: Division by zero in /home/apkikobf/public_html/2serayu/plugins/content/rsmediagallery/rsmediagallery.php on line 214

Warning: Division by zero in /home/apkikobf/public_html/2serayu/plugins/content/rsmediagallery/rsmediagallery.php on line 214

Warning: Division by zero in /home/apkikobf/public_html/2serayu/plugins/content/rsmediagallery/rsmediagallery.php on line 214

Warning: Division by zero in /home/apkikobf/public_html/2serayu/plugins/content/rsmediagallery/rsmediagallery.php on line 214

Warning: Division by zero in /home/apkikobf/public_html/2serayu/plugins/content/rsmediagallery/rsmediagallery.php on line 214

BIS-60 MP-60 AP-60

Showa Sanshoku,59 cm
Hernando Yuwono - Surabaya
Handling: Twin Koi

Shiro Utsuri,59 cm
Budiono Wijanto - Jakarta
Handling: Twin Koi

Shusui,59 cm
Heru - Jakarta
Handling: Samurai Koi Centre

BIS-55 MP-55 AP-55

Kohaku,55 cm
LuDo Koi - Bandung
Handling: Ludo Koi

Koromo,55 cm
Arseno Prijatman - Purwokerto
Handling: Gema Koi

 

BIS-50 MP-50 AP-50

Kohaku,50 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: Jaya Koi

Shiro Utsuri,50 cm
Eric Effendi - Surabaya
Handling: Twin Koi

Shusui,48 cm
Alil dan Ilham - Garut
Handling: Twin Koi

BIS-45 MP-45 AP-45

Kohaku,43 cm
Nafi Ahnaf - Semarang
Handling: Helnikoi

Kawarimono,45 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: Jaya Koi

Kinginrin B,45 cm
Matohiki - Bojonegoro
Handling: Bolang

BIS-40 MP-40 AP-40

Showa Sanshoku,37 cm
Edwar Gani - Bandung
Handling: Samurai Koi Centre

Goshiki,40 cm
Dogama Farm - Jakarta
Handling: Twin Koi

Shusui,39 cm
Agustiono Kusumadi - Kudus
Handling: Twin Koi

BIS-35 MP-35 AP-35

Taisho Sanshoku,35 cm
TT Koi Malang - Malang
Handling: Jaya Koi

Shiro Utsuri,34 cm
Shanzzy Koi - Garut
Handling: Fajar n Fahmi

Tancho,35 cm
Yudhistira - Purwokerto
Handling: Yudhistira Koi Farm

BIS-30 MP-30 AP-30

Taisho Sanshoku,30 cm
Rizqi Rubini - Bandung
Handling: Fajar n Fahmi

Koromo,29 cm
Mochi Koi - Bandung
Handling: Bolang

Tancho,30 cm
Mochi Koi - Bandung
Handling: Bolang

BIS-25 MP-25 AP-25

Showa Sanshoku,22 cm
VJ Athan - Bandung
Handling: Fajar n Fahmi

Shiro Utsuri,23 cm
Garuda Koi - Bandung
Handling: Fajar n Fahmi

Asagi,22 cm
Koi Lover - Banyuwangi
Handling: Samurai Koi Centre

BIS-20up MP-20up AP-20up

Taisho Sanshoku,18 cm
Grace & William - Bandung
Handling: Fajar n Fahmi

Kinginrin A,19 cm
Dans Koi - Sukabumi
Handling: Bolang

Bekko,18 cm
Gema Koi - Banjarnegara
Handling: Gema Koi